RODO

INFORMACJA DLA CZYTELNIKA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ MIEJSKĄ I POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W SŁUPCY

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy, ul. Mickiewicza 24  62-400 Słupca, zwaną dalej biblioteką.
  2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania biblioteki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@selcom.pllub telefonicznie: 509 776 801.
  3. Administrator danych – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie a art. 6 ust.1 lit. c) RODO na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa – Ustawa o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 574) w związku z zapewnieniem ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w związku z funkcjonowaniem internetowego konta czytelnika (rezerwowanie i zamawianie pozycji z katalogu, powiadamianie czytelnika o dostępności zamawianej pozycji oraz o terminie zwrotu książek)
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi czytelnika w zakresie danych zbieranych na podstawie przepisu prawa oraz w celu korzystania z funkcjonalności internetowego konta czytelnika w katalogu OPAC biblioteki na podstawie zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z biblioteką przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest biblioteka. Obecnie jedynym takim podmiotem jest SOKRATES-software Leszek Masadyński, Os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, który jest dostawcą systemu bibliotecznego wykorzystywanego przez bibliotekę.
  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczyła/wypożyczył Pani/Pan książkę.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu rejestracji i obsługi czytelnika, natomiast podanie danych w celu korzystania z konta czytelnika w Katalogu OPAC jest dobrowolne. Podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej jest opcjonalne, jednak nie podanie adresu e-mail uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności internetowego konta czytelnika.